Председател: Елена Георгиева Камаринчева – родител на дете от ДГ

Членове:

  1. Светла Бунчева – представител на  финансиращия орган
  2. Елена Камаринчева – родител
  3. Ралица Стефанова – родител
  4.  Антоанета Христова – родител
  5. Йоско Йосков – родител