Съгласно изискването на ЗПУО, Наредба № 5 за ПУО и Програмната система на детската градина, всички групи  имат организация на деня за учебно и неучебно време, за всяка възрастова група, съобразно учебната програма и учебните помагала, с които работи съответната група.

УЧЕБНО ВРЕМЕ:

От 15.09. до 31.05.
7.00 – 8.40 ч.     –  Прием, дейност по избор
8.40 – 8.50 ч.     –  Утринно раздвижване, подвижни игри
8.60 – 9.10 ч.     –  Закуска
9.10 – 11.00 ч.   –  Основни педагогически ситуации
11.00 – 12.00ч.  –  Свободни игри, индивидуални занимания-допълнителни педагогически ситуации
12.00 – 13.00ч. –  Обяд
13.00 – 15.00 ч. –  Следобеден сън
15.00 – 15.45 ч. –  Тоалет, раздвижващи игри
15.45 – 16.00 ч. –  Закуска
16.05 – 16.35 ч. –  Активна дейност (интелектуална, творческа, двигателна)
16.40 – 18.30 ч. –  Свободни игри, дейност по избор, изпращане