Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и съобразно ДОС . Изискванията за учебно съдържание включват общи и специфични знания и умения в зависимост от насочеността на Образователните направления в учебния процес:

български език
– математика
– околен свят
– изобразително изкуство
– физическа култура
– музика
– конструиране и технологии
– безопасност на движението по пътищата

За учебната 2023/2024 г.

Седмичните разписания на задължителните форми на организация в полудневна и целодневна  група в детската градина са разработени в съответствие с изискванията на ЗПУО и Програмната система на детската градина.