1.  Проект „Кеър”- мултикултурен проект за деца с език, различен от българския.2012-2014

2.  НП „Без звънец”- подпомагане на деца, които имат трудности с усвояването на материала и се подготвят за училище.2015-2016, 2017г.

3.   Проект „Да помогнем на децата”- подпомагане на деца със специални образователни потребности и техните родители при социалната им адаптация и подготовка за училище. 2012/2014г.

4.  Национална Програма„Училищно мляко” и “ Училищен плод„- осигуряване на допълнителна закуска на децата, които се подготвят за училище. 2013/ 2023.

5.  Еко Проект „Урок за малки и големи” по ПУДОС – даване знания на децата за екологичното равновесие в природата и опазване чистотата на планетата. 2014/ 2015г.

6.  Проект „Достъп на ромите до образование”- привличане на деца, невладеещи български език, към редовно посещение на Полудневните подготвителни групи.2014/2016г.

7.  Проект „На училище” – обхващане на деца от неравностойни семейства в задължителните подготвителни групи и подготовката им за училище.2015/2016г.

8.  Проект „Творческо пространство за малки и големи” – привличане на деца, невладеещи български език, към задължителната подготвителна група, чрез средствата на арт-терапията. 2016/2018г.

9.   Проект „Здрави и силни растем” – подобряване физическата култура и дееспособност на децата от предучилищна възраст.2022 /2023г.

10. Инициатива ”Ще посадим 100 дръвчета- ще засадим гора” – озеленяване на двора на детската градина с борчета. 2020/2021г.

11. НП “ Развитие на системата за Предучилищно образование“ – 3 групи за учеб.2018/2019г.

12. НП “ ИКТ “ в детската градина за 2022/2023г.

13.  Проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.за 2018/2021г.

14. НП“ Училищен плод“ ,“ Училищно мляко“ и “ Училищен мед“ на Министерството на земеделието за 2022/2023г.

Подпомагане пълноценното хранене на децата в детската градина

15. Проект “ Активно приобщаване в системата на Предучилищното образование“ – Дейност 3- Прилагане на скрининг тест за деца от 3 г. до 3г.6м. 2022/ 2023г.

16.НП “ Успяваме заедно“-Модул 1 “ Хубаво е в детската градина!- 2021/2022г.

Постигане на пълноценно сътрудничество със семейството, като активен партньор в изграждането на позитивна подкрепяща среда за новопостъпилите деца в детската градина.

17. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2021 – 2023г.:

Насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца  със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби, чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

18. НП “ Успяваме заедно“- Модул 2. Оборудване на дворните помещения с  площадки по БДП